Bản tin du lịch

Chúng tôi là những Hướng Dẫn Viên du lịch, đam mê trải nghiệm và học hỏi, chúng tôi đã dùng Bản Tin Du Lịch như là nơi lưu trữ nhật ký hành trình nghề nghiệp của mình. Tuy nhiên, trong quá trình viết bài sẽ không tránh khỏi những thiếu sót và trùng lập nội dung mong được thông cảm hoặc đóng góp thay đổi điều chỉnh với chúng tôi tại fb.com/bantindulichcom