Tây nguyên

Mỗi vùng, mỗi địa phương luôn có phong tục khác nhau, nhưng tập tục cúng Yang để khỏi bệnh ở Tây Nguyên là một tập tục lạ Địa phương nơi đây vẫn củ hủ…