Bản tin du lịch Việt Nam và Thế Giới | Đóng góp tin

Tổ chức hội nghị dành cho dân tộc thiểu số ít người

, 59 lượt xem

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa bàn hành kế hoạch tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người.

Dân tộc Pu Péo một trong 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người.

Dân tộc Pu Péo một trong 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người.

Theo kế hoạch số 191/KH-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhằm tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vị trí, vai trò, trách nhiệm của già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số dưới 1000 người, qua đó tôn vinh sự đóng góp của họ trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tạo điều kiện cho các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của các dân tộc dưới 1000 người đề xuất, góp ý các giải pháp thiết thực, phù hợp với dân tộc mình trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội nghị gặp mặt già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín của 5 dân tộc thiểu số có số dân dưới 1000 người bao gồm các dân tộc Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu, Ơ Đu.

Thời gian tổ chức: dự kiến vào đầu tháng 2 năm 2015.
Địa điểm: Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Nội dung thực hiện bao gồm:

Xác định nội dung bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc ít người ra khỏi tình trạng có nguy cơ mai một, mất bản sắc văn hóa, đề xuất các giải pháp hữu hiệu, cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc có dân số dưới 1000 người.

Gặp gỡ, lấy ý kiến của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín cùng tìm ra các giải pháp cụ thể để bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của 5 dân tộc có số dân dưới 1000 người có hiệu quả.

Gặp Lãnh đạo Đảng, Nhà nước động viên các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong việc giữ gìn, pháp huy giá trị văn hóa. Đoàn đại biểu sẽ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Phổ biến, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật mới của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; thông báo tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trong giai đoạn hiện nay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Nghệ An, Kon Tum chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lựa chọn các đối tượng đúng thành phần dân tộc tham dự Hội nghị và gửi danh sách về Bộ trước ngày 30/1/2015.

Lan Anh